Тук може да се запознаете с нивата на езиково обучение, които се предлагат в повечето езикови центрове, според учебните системи по които преподават в тях. Представените нива се срещат предимно в системите за обучение по английски език, но не само.

 

Elementary | Pre-intermediate | Intermediate | Upper-intermediate | Advanced

 


Elementary
Курсистът придобива умения да разбира и да предоставя основна информация на следните теми: лична информация; семейство и приятели; професии; навици; дейности, свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки. Борави с около 1 500 думи и изрази и се запознава с основни граматически конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо.

Обхваща нива А1 и А2 от европейската езикова рамка.

 

Pre-intermediate
Курсистът разбира и взима участие в ежедневни разговори на по- разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Борави с около 3 000-3 300 думи и се запознава по-обстойно с граматиката. Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо.

Достига до средата на ниво В1 от европейската езикова рамка.

Intermediate
Курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език.

Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

Upper-intermediate
Курсистът може свободно да разбира и да участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. Борави с около 7 000 думи и изрази. Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади. Подходящо входно ниво за TOEFL iBT курсове или Cambridge FCE!

Обхваща ниво В2 и навлиза в ниво C1 от европейската езикова рамка.


Advanced
Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Нивото дава възможност курсистът допълнително да разшири и прецизира речниковия си запас, изостря неговата чувствителност към стилистични разлики между отделни лексикално-граматични конструкции. Курсистът може да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити.

Подходящо входно ниво за TOEFL iBT и Cambridge CAE сертификати по английски език!

Обхваща ниво C1 от европейската езикова рамка.